ข้อกำหนดการใช้งาน & นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ตลอดเว็บไซต์นี้ ขอแทนสรรพนามดังนี้
   • คำว่า “เรา”, “ของเรา”, “เว็บไซต์” หรือ “Getstorypoint” หมายถึง www.getstorypoint.com
   • คำว่า “คุณ” หรือ “ท่าน” หมายถึง บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ใช้บังคับในเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมของท่านในฐานะผู้เข้าถึงเว็บไซต์ “Getstorypoint” โดยทางเราจะถือว่า ท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนด้านล่างนี้แล้ว เมื่อท่านได้ใช้เข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ ” Getstorypoint

การใช้บริการ

  • เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องไม่กระทำการใดที่ไม่เหมาะสม และต้องไม่กระทำสิ่งที่ผิดกฏหมาย
   • ต้องไม่อัพโหลดข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น โดยที่ไม่ได้รับอนุญาติ เพราะถือเป็นการละเมิดต่อบุคคลที่สามและละเมิดต่อเว็บไซต์
   • ต้องไม่นำเว็บไซต์ไปใช้ในทางเสื่อมเสีย หรือกระทำการใดๆที่เป็นการดูหมิ่นประมาทเว็บไซต์
   • ต้องไม่อัพโหลดไฟล์หรือรูปภาพ ที่มีไวรัสหรือเป็นอันตราย หรือหลอกลวง ที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับเว็บไซต์และบุคคลอื่น
   • ต้องไม่โพสต์ข้อความ ที่ไม่ได้รับอนุญาตมายังเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลที่ทางเว็บไซต์เห็นว่าอาจก่อให้เกิดความรำคาญ การหมิ่นประมาท การแบ่งแยกเชื้อชาติ การคุมคาม อันตราย ข้อความหรือรูปภาพลามกอนาจาร หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างอื่น
  • ในเว็บไซต์อาจจะมีลิงก์ ที่นำท่านไปนอกเว็บไซต์  “Getstorypoint”  ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัย และความถูกต้องของเนื้อหาของเว็บไซต์ที่่ท่านคลิกลิงก์ไป แต่โปรดทราบว่าก่อนที่เราจะนำลิงก์มาใส่ในเว็บไซต์เราได้กลั่นกรองมาในระดับหนึ่งแล้ว
  • ขอบเขตของกฎหมาย ยึดตามกฎหมายของประเทศไทย

ข้อปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer Policy)

  • ข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์เรา บางครั้งอาจจะไม่อัพเดทตามสถานะการปัจจุบันหรือบางครั้งอาจจะมีการสะกดผิดหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งท่านจะต้องใช้วิจารญาณในการอ่าน ทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับรองถึงความถูกต้องของเนื้อหาภายในเว็บไซต์ใด ๆ ทั้งสิ้น 

    

  • บทความในเว็บไซต์ Getstorypoint บางบทความอาจเกิดขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ หรือความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ทางเว็บไซต์จึงไม่สามารถรับรองได้ถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหา ดังนั้นท่านควรใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยเสมอ เพราะทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับผิดชอบถึงผลกระทบหรือผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อจำกัดเรื่องค่าเสียหาย (Limitation of Liability)

  • ผู้ใช้งานเว็บไซต์ “Getstorypoint ” ตกลงว่าทางเว็บไซต์จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใด ๆ อันหมายความรวมถึงความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือโดยเพาะเจาะจง หรือโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านได้เข้าถึงเว็บไซต์ “Getstorypoint ” หรือการที่บุคคลใด ๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้

ทรัพย์สินทางปัญญา

  • รายละเอียดทั้งหมดในเว็บไซต์ “Getstorypoint ”  อาทิ ข้อความ รูปภาพ ไฟล์เสียง หรือข้อมูลอื่นๆทั้งหมดในเว็บไซต์ เป็นการรวบรวมขึ้นมาใหม่ (เว้นแต่จะระบุว่าเป็นผลงานของผู้อื่น)  ซึ่งเป็นเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฏหมาย ทางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้  (เว้นแต่ทางเว็บไซต์อนุญาต)

การเปลี่ยนแปลง

  • Getstorypoint ขอสงวนสิทธิอย่างเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติม ลบข้อมูล รายละเอียดต่างๆในเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
  • Getstorypoint ขอสงวนสิทธิอย่างเด็ดขาดในการจำกัดหรือยกเลิก สิทธิการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notes)

  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ “Getstorypoint ” นั้น หมายความว่าท่านได้ยอมรับและได้ตกลงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของทาง Getstorypoint ซึ่งทางเว็บไซต์จะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวของท่านเป็นอย่างดีที่สุด และในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ถูกจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hacking) และมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของทางเว็บไซต์ หรือเกิดสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ทางเว็บไซต์ Getstorypoint ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
  • เว็บไซต์ “Getstorypoint ” เคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของท่านและได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นสำคัญ โดยทางเว็บไซต์ขอให้คำมั่นว่า “ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และจะไม่อนุญาตหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของท่านได้ ตลอดจนจะไม่เปิดเผยข้อมูลในการติดต่อของท่านต่อสาธารณะและบุคคลที่สามในทุก ๆ กรณี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  • ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทางเว็บไซต์ทราบว่าท่านคือใคร อีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ของท่าน